Hvordan skape gode steder med høy verdi?

 
Hvordan skape gode steder med høy verdi?MIR. Södra Värtan, Stockholm. Industrihavnen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm skal forvandles til en urban og bærekraftig bydel med boliger, næring og arbeidsplasser. Visjonen er å skape et bærekraftig og attraktivt byrom.
KRONIKK: - Menneskelig tilstedeværelse i byrommene er det som skaper byliv. For at mennesker skal trives må både byrom og omgivende bygg utformes med bevissthet.

Av Camilla Aakre,
regiondirektør for by og samfunn i LINK arkitektur,

Eiendomsutviklingsdagene, som går av stabelen denne uken har fokus på hvordan man kan skape god og fremtidsrettet by- og eiendomsutvikling. Viktige spørsmål bør reises; Hvordan kan vi skape merverdi i by – og eiendomsutvikling? Og hvordan kan vi legge til rette for attraktive steder og byrom som bidrar til et godt byliv, bygger stolthet, tilhørighet og økt interaksjon mellom mennesker? Byrom som ikke benyttes er et kjent problem, og kan føre til både utrygghet og forfall.

Et virkningsfullt verktøy for god stedsutvikling er gode samskapingsprosesser; der berørte interessenter inviteres inn og bidrar i idéutviklingen allerede fra starten av, for å skape gode byrom som trekker folk, skaper merverdi for eiendomsutviklerne og gir gode løsninger til samfunnets beste. Tidlig involvering gir eierskap og forankring av visjonen hos de berørte partene. Man drar nytte av lokal kunnskap om muligheter og utfordringer, og prosjektet blir bedre tilpasset stedlige behov. På denne måten vil man skape en felles forståelse for hva målet er, hvilke elementer som må til for å øke attraktiviteten og styrke brandingen av plassen.

Metoden Placemaking er blitt brukt med hell for å styre slike prosesser. Metoden baserer seg på å utnytte byens kvaliteter og potensial for å øke trivsel og å skape trygge steder med identitet, attraktivitet og verdi. LINK har sammen med Future Place Leadership og Stiftelsen Tryggare Sverige utviklet prosjektet Placemaking in the Nordics som er basert på denne metodikken som allerede er utprøvd og har vist seg å fungere i byer som New York, Tokyo og Bradford. Metodikken er tilpasset til nordiske forhold og skala, og har som mål å øke forståelsen for- og kunnskapen om de verktøy og metoder som kan benyttes for å oppnå trygge og attraktive steder med sterk identitet og høy verdi.

Menneskelig tilstedeværelse i byrommene er det som skaper byliv. For at mennesker skal trives må både byrom og omgivende bygg utformes med bevissthet. Trivelige steder med godt bymiljø øker attraktiviteten blant beboere, arbeidstagere og besøkende, som igjen øker verdien for eiendomsbesittere og næringsdrivende. Å planlegge for godt byliv er å planlegge for verdiskaping. En god miks av bolig, næring, sosiale møteplasser og grønne lunger tilfører stedet ulike kvaliteter og bidrar til aktivitet til ulike tider gjennom døgnet.

Det å starte med en helhetsvurdering av stedet fra ulike perspektiver og ulike bruksområder gir bedre forståelse for hvilke elementer den aktuelle tomten bør tilføre helheten, understreker Aakre. Vi må sammen definere et felles mål om å mobilisere på en god måte, og kunne skape verdi i stedets potensiale. Det er dette vi jobber med hver dag. Våre urbanister, planarkitekter og landskapsarkitekter er ekspertene på hva som fungerer og kan skape løsninger som øker verdien til et sted eller en eiendom. Både med tanke på det økonomiske perspektivet, men også med fokus på sosial bærekraft, mennesker og kvalitet. Bevisstgjøring om langtidsperspektiv er viktig å definere tidlig i prosjektet sammen med utvikler.

Nordic Placemaking fokuserer hovedsakelig på byrom, og gjerne revitalisering av eksisterende, lite fungerende byrom. Vi ønsker å sette søkelys på hvordan ulik bruk av en plass er med på å påvirke attraktiviteten for stedet. Vi ser at ensartede områder ofte blir stående tomme, og det å kunne vurdere flere muligheter for stedene som skal brukes, er alltid hensiktsmessig. Det handler om å plassere riktig formål på riktig sted, og man må kunne tenke bredt og se sammenhenger og synergier mellom interessentene. Dette øker både salgs- og utleieverdien, og ikke minst selve brandingen av stedet.

Placemaking-tankegangen er også veldig relevant for større områder. Vi jobber for tiden med bymessig utvikling rundt et kjøpesenter i utkanten av bystrukturen. Målet med prosjektet er å skape et flerfunksjonelt sted der kjøpesenteret oppleves som en integrert del av helheten. Sammen har vi vurdert flere mulige løsninger for å skape en mer bymessig struktur med større variasjoner i både kvaliteter og byliv for interessentene. Det er interessant å se hvordan man kan klare å øke aktiviteten og attraktiviteten i området ved å tilføre merverdi i form av flere tilbud, både innen bolig, næring og kulturliv.

 

 
 
 
 

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Mest leste

    Siste papirutgave