Krever endringer i byggereglene

 
Krever endringer i byggeregleneIllustrasjonsbilde (Foto: Bjørn Laberg)
Byggmesterforbundet krever endringer i byggereglene, som sikrer tillit til næringen og kvalitet på bygningsarbeider.

(Uttalelse fra Byggmesterforbundets landsmøte 9. juni)

– Byggmesterforbundets landsmøte er bekymret for at omfanget av byggskader, både i forbindelse med nybygg, rehabilitering og vedlikehold, fortsatt florerer og at kvaliteten på den totale eiendomsmasse ikke forbedres. Byggmesterforbundet mener dette skyldes svakheter ved byggereglene og manglende etterlevelse. Byggmesterforbundets landsmøte krever derfor at det varslede seriøsitetsregisteret inkluderer kompetansekrav, at det etableres digital registreringsplikt for viktige og kritiske ROT-/vedlikeholdsarbeider og en ordning med fysisk byggetilsyn i tiltakene.

– Når nytt regelverk for sentral godkjenningsordning ble innført 1. januar 2016, opplevde mange i næringen at den ikke innebar tilstrekkelig fordeler for de som valgte å tilslutte seg ordningen. Videre er det oppstått betydelig uro og misnøye i forbindelse med søknad om sentral godkjenning, fornyelse og gjennomføring av tilsyn på ordningen ute i foretakene. Samtidig opplever mange foretak at det er forbundet med liten eller ingen risiko å ta snarveier i forhold til regelverket.

– I myndighetenes arbeid med endringer i byggereglene ble hele næringen invitert med til å fremlegge forslag for som skulle bidra til kvalitet på bygningsarbeider, kompetanse i foretakene og en seriøs næring. En samlet næring fremmet i august 2014, gjennom rapporten "Enkelt å være seriøs", helhetlige forslag for å sikre byggkvalitet, seriøsitet og en frivillig sentral godkjenningsordning som skulle innebære fordeler for de som tilsluttet seg denne. Dessverre har ikke myndighetene tatt de vesentligste delene i næringens forslag videre og tilliten til ordningen og byggereglene er dessverre svekket.

– Myndighetene har besluttet at det med virkning fra 2018 skal etableres et seriøsitetsregister tilknyttet sentral godkjenningsordning. Byggmesterforbundet kan ikke se at et offentlig foretaksregister gjeldende byggenæringen og etterlevelse av plan- og bygningsloven, kan knyttes til begrepet seriøsitet, uten dokumenterte kvalifikasjoner som det bærende element. Først da vil Sentral Godkjenning bli attraktiv, for foretak som søker godkjenning, for bestillere og de som søker underleverandører.

I "Enkelt å være seriøs" foreslo næringen registreringsplikt på viktige og kritiske ROT-/ vedlikeholdsarbeider som ikke er underlagt søknadsplikt. Byggmesterforbundet anmoder om at dette nå følges opp gjennom etablering av en digital registreringsløsning uten offentlig saksbehandling. Det vil sikre sporbarhet på leverandøren, kompetanse og dokumentasjon til fordel for byggets eier. En grunnregel for alt regelverk er at det foreligger et kontrollapparat i tilstrekkelig grad til at det sikres etterlevelse. Byggmesterforbundet vil hevde at det er manglende fysisk kontroll og etterlevelse, ikke byggereglene i seg selv, som bidrar til den negative situasjonen i næringen. Det foreslås derfor etablering av et 1. linje byggetilsyn, innrettet som et fysisk byggetilsyn på stikkprøvenivå. 

– Fysisk byggetilsyn for kontroll av prosjekteringsundelag og utførelse krever en annen erfaring og kompetanse enn det som i hovedsak er på kommunenes byggesaksavdelinger, og Byggmesterforbundet ber om at det åpnes for at dette konkurranseutsettes til private aktører. Forslaget er ikke kostnadskrevende og vil kunne gi betydelige positive effekter for samfunnet. Da det erfaringsmessig ofte er nær sammenheng mellom manglende byggkvalitet og andre forhold vil en slik ordning, i tillegg til å oppfylle hovedformålet å sikre byggkvalitet, også bidra til økt seriøsitet i en næring som nå er kraftig utfordret.
 

 

 
 
 
 

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Mest leste

    Siste papirutgave