- Nå må det leveres!

 
- Nå må det leveres!
STATSBUDSJETTET 2022: - Dette budsjettet vil bidra til et konkurransedyktig næringsliv og bidra til det grønne skiftet, men EBA ønsker tydeligere krav til klimakutt og redusert CO2 avtrykk.

Det sier Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg i en kommentar.

Hun mener at 2022 er året for å øke aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen, ikke minst i fylker og kommuner, samtidig som det kuttes utslipp og flere kommer i arbeid.   
 - Dagens regjering leverer noen gode grep i sitt budsjettforslag, men det skal mer til. EBA har klare forventinger til at ny regjering viderefører helt nødvendige satsinger for økt bygge- og anleggsaktivitet, satsing på drift og vedlikehold innenfor vei og jernbane og økte midler til asfalt, helt nødvendige grep for å hente inn enorme etterslep, samtidig som flere virkemidler finner sin plass i den store verktøykassa til stat, fylkeskommune og kommune, sier Sandberg
 
Regjeringen setter i gang viktige byggeprosjekter i hele landet  

Det ligger en rekke større byggeprosjekter i hele landet, som vil bidra sterkt til at økt aktivitet. Blant annet gir regjeringen klarsignal for byggestart på Ocean Space Centre, Blått bygg ved Nord Universitet, Samisk videregående skole og reindriftsskole og Beaivváš samisk nasjonalteater, 22. juli-senteret og rehabilitering av Nationaltheatret. Statsbudsjettet legger opp til tre lån til nye sykehusprosjekter for Sykehuset Telemark i Skien, psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus og byggetrinn 2 ved Haugesund sykehus.  
 
- Samlet 7,3 milliarder kroner i lån til nye og allerede igangsatte prosjekter i helseforetakene. Dette vil ha stor betydning for aktiviteten de neste årene for anleggsbransjen, sier Sandberg  
 
Nå forventer Entreprenørforeningen at en ny regjering sørger for å levere på tiltakene i ambisjonene for bygge- og eiendomsstrategien til Statsbygg. Situasjonen er fremdeles slik at mange skolebygg er satt på vent, det samme med svømmeanlegg og andre formålsbygg. 
- Det er mange gode tiltak som må fylles med innhold. Vi forventer at dette arbeidet settes raskt i gang for å sikre ambisjonene for en seriøs entreprenørbransje som kutter utslipp, har fokus på bokvalitet og bygger gode bygg, sier Sandberg.  
 
Fortsatt satsing på samferdsel, økt fornyelse til jernbane, men etterslepet øker 

Regjeringen opprettholder takten i nasjonal transportplan og øker takten på fornyelse, men det er fortsatt under 500 millioner under nivået som kreves for å holde etterslepet nede. Etterslepet på vei tas ned med ca. 350 millioner, dette mener Entreprenørforeningen ikke er tilstrekkelig for å sikre trygge veier i Norge. Særlig trekker de fram at kommunene må sikres øremerkede midler til å få tatt igjen etterslepet på kommunale samferdselsprosjekter, og økte midler til asfaltering. Sistnevnte er et enkelt grep for flere trafikksikre veier.  
 
Etterlyser flere konkrete klimatiltak 

- Nå får kommunene større mulighet til å stille klimakrav, men det må følges opp med endringer av plan- og bygningsloven og lov om offentlige anskaffelser. Uten dette blir det kun et slag i luften, mener Sandberg.  
Enova-støtten økes til 3,4 milliarder kroner, hvor norske bedrifter kan søke på midler til å kutte utslipp. 
- Økningen er positiv, men det er utfordrende at regjeringen ikke bruker statsbudsjettet til å justere kriteriene til Enova, som spiller en helt sentral rolle i klimaomstillingen som vår næring står midt i. Da trenger vi kriterier som spiller på lag med oss, sier Sandberg.  
 
- Vi trenger raskere saksbehandling 

- En av de største tersklene for økt boligbygging er at det tar for lang tid å regulere nye boliger og bygg i kommunene. Entreprenørene kan sitte i månedsvis å vente på for eksempel rammetillatelser. Her savner vi konkrete tiltak og overføringer til kommunene, som sitter på verktøykassa for økt byggeaktivitet i hele landet, sier Sandberg avslutningsvis.  

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave