Ønsker mulighetsstudie for nytt skolebygg

 
Ønsker mulighetsstudie for nytt skolebyggIllustrasjonsbilde: Getty Images
AKTUELLE PROSJEKTER: Ullensaker kommune, v/Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid, inviterer til tilbudskonkurranse om mulighetsstudie for ny ungdomsskole på Jessheim.

Av Bjørn Laberg

Gjennom arbeidet med Skolebruksplanen 2021 – 2031 ble det avdekket at det er ventet en økning på ca. 700 elever i grunnskolealder i Ullensaker kommune i den kommende 10- årsperioden. Den største veksten er ventet i Jessheim sentrum, og det er behov for rask økning i skolekapasitet. 

12-parallell skole

På ungdomstrinnet er kapasiteten fullt utnyttet i løpet av kort tid. Skolebruksplanen har innstilt på at det kan bygges ungdomsskole med kapasitet til 1 000 elever i sentrumsnære områder. Det er foreløpig ikke fastlagt hvor skolen skal lokaliseres, men det er en målsetting at skolen etableres der elevgrunnlaget er størst, dvs. i Jessheim sentrum, fortrinnsvis på den vestlige delen av byen. Skolen skal etableres som en 12-parallell skole med kapasitet til 30 elever pr. klasse. 

En ny ungdomsskole på Jessheim har behov for 1 idrettshall for å dekke sitt behov til kroppsøving, dvs. en håndballbane, med alle nødvendige fasiliteter. Beliggenhet for ny hall er ikke avklart. Ullensaker kommune er i dialog med Viken fylkeskommune for å se på mulighetene for å etablere en ny hall i fellesskap. 

Beskrivelse av tomtealternativene:

Alternativ 1: Nordby ungdomsskole
• Dagens tomt rommer Nordby ungdomsskole. På nordsiden av tomten er det en grusbane, og midt på tomten ligger Kalypso (gamleskolen), hvor FABU og utekontakten holder til. Det er også en ungdomsklubb der. Dette bygget er bevaringsverdig i VK3. 

• Bygget ligger ikke i hensynssone for bevaring, og har derfor ikke sterkt juridisk vern, men kulturminnevern i kommunen ønsker å bevare bygget. Ytterst på nordvestsiden av tomten går det strømkabler i luftlinje. Disse vil muligens måtte legges om ved en utvidelse av skolen.

Alternativ 2: Allergot ungdomsskole
• Dagens bygningsmasse bør gjenbrukes i noen grad om tomten skal brukes til ny ungdomsskole. Deler av bygningsmassen er bevaringsverdig. Etter arealberegningene for arealbehov for ny ungdomsskole er tomten for liten til å håndtere både skolebygg og gymflater. Hovedutfordringen til tomten er arealet. Om prosjektet skal realiseres her vil det sannsynligvis være behov for å kjøpe opp tomter rundt skolen. 

• Tomten ligger plassert rett sør for sentrum av Jessheim. Allergot er politisk vedtatt som alternativ lokasjon til ny ungdomsskole. Dagens bygningsmasse har plass til 405 elever før det når gult nivå. Voksenopplæringen har modulbygg vest på tomten. Skolebygget har gymflater og basseng, men ikke tilstrekkelig kapasitet til å dekke fremtidig behov på ny ungdomsskole.

Alternativ 3: Jessheim skole- og ressurssenter
• Tomten rommer i dag Jessheim barneskole- og ressurssenter. Skolen er i skolebruksplanen ikke av de første skolene som er prioritert oppgradert, men skolebruksplanen viser også at oppgraderinger vil være nødvendig på sikt. 

• Tomten har regulert inn maks BRA på 40 %. Dagens skolebygg tar opp stor plass på tomta, da store deler av skolen ligger på ett plan. Adkomsten til tomten er tilgjengelig, men parkeringsmulighetene slik tomten ser ut i dag er noe begrenset. Tomten har en stor fordel sammenlignet med Nordby og Allergot, som ble vedtatt som alternativene til ny ungdomsskole i skolebruksplanen, arealet. Det vil være lettere å få plass til både skole og gymflater på tomten.

Alternativ 4: Døli skole
• Tomten rommer i dag Døli skole, og har i tillegg en privat barnehage inne på tomten. Den vestlige delen av tomten skråner, og det renner en bekk gjennom tomta. Kommunen har vedtatt at bekker skal renne fritt, og det vil være utfordrende å få til både barneskole, ungdomsskole og barnehage på tomta. Ungdomsskole på tomta vil sannsynligvis kreve at barneskolen flyttes. Allergot er i tilfelle det mest realistiske alternativet. Dagens skolebygg er i god teknisk og funksjonell stand. 

• Det er startet arbeid med en mulig utvidelse av Døli skole. I den forbindelse er det i februar gjennomført grunnundersøkelser av tomta. Per dags dato er resultatene av undersøkelsene ikke klare, men de vil være førende for hvordan tomta kan utnyttes i fremtiden.

Alternativ 5: Gjestad
• Tomten huser i dag en rekke sentrale helsetjenester i kommunen. Dagens bygningsmasse består av flere bygg oppført i forskjellige tidsepoker med varierende funksjonell og teknisk tilstand. Mange av disse henger sammen. Det er noe utfordringer med hensyn til støy fra E6/miljøsone, samt trafo som er plassert på tomten.

• Det må påregnes at kommunens helsetjenester fortsatt skal ha beliggenhet på tomta, men det antas å være mulig å avsette et areal nord på tomta til skoleformål. En skole på tomta må ses i sammenheng med fremtidige løsninger og plasseringer for kommunens helsetilbud.

Ullensaker kommune ligger ca. 25 km nordøst for Oslo, på Øvre Romerike. Jessheim er kommunesenter og regionsenter på Øvre Romerike.

Oppdragsgiver: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid
Tilbudsfrist: 19. mai

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave