Planlegger trygt og bærekraftig bymiljø

 
Planlegger trygt og bærekraftig bymiljøBildet: Oversiktsbilde av hele planområdet for Mortensrudprosjektet, sett fra sør. Illustrasjon: Grindaker AS / Alt.Arkitektur AS
AKTUELLE PROSJEKTER: - Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand står foran en stor utvikling de nærmeste årene. Mortensrudprosjektet, som nå er på planstadiet, vil bli et positivt bidrag i så måte, mener seniorrådgiver kommunikasjon i Oslo kommune, Marte Svenneby.

Av Trond Schieldrop

- Bærekraftig byutvikling handler ikke kun om miljøtiltak i bygg men også å etablere nye og attraktive møteplasser og skape et trygt og godt bymiljø som bygger på bærekraftige løsninger for transport, byrom og bebyggelse. Målsetningene ble fastsatt i Planprogrammet for Mortensrud som vi følger opp i detaljreguleringen for felt 10, 11 og 12, sier Marte Svenneby.

Skole, helsebygg og idrettsanlegg

I Mortensrudprosjektet kommer ny skole og kulturskole, nye idrettsanlegg, gangstrøk og parker, og sykehjem, omsorgsboliger, bibliotek, frivillighetssentral og fritidsklubb. Det er Oslobygg som er byggherre for prosjektet. Totalkostnadene for alle fem prosjekter i Mortensrud er estimert til ca. 4,3 milliarder. 
– Det er litt tidlig å forutsi når alt blir ferdigstilt, men anslagsvis vil mye være sluttført i 2026, sier Svenneby. 
Hun kan fortelle at byggene vil benytte seg av fjernvarme og egenproduksjon av strøm med solceller. 
– Målet er 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra materialer, transport og energibruk. Det planlegges også for fossilfri og til dels utslippsfri byggeplass. Byggene er også planlagt med sambruk av flere funksjoner for å gi mer arealeffektive løsninger, sier Svenneby.

Bildet: Nordre del av landskapskollen ved skole og flerbrukshall skal tilrettelegges som skolepark med aktiviteter for barna. Illustrasjon: Grindaker AS / Alt.Arkitektur AS

Innholdsrike planer

Mortensrud er en del av Bydel Søndre Nordstrand som har vært under utvikling siden slutten av 1980-tallet. I 1998 fikk Mortensrud t-bane og lokalsenter. Siden den gang har det blitt bygget boliger, kirke, moské, sykehus (DPS) og næringslokaler. Samtidig har utvikling og oppgradering av idrettsanlegg, grøntområder og offentlig infrastruktur hengt etter. I arbeidet med planprogrammet har det der for vært viktig å sikre gode byrom og møteplasser for bydelens innbyggere. – Den viktigste intensjonen er at prosjektet skal bidra til å gjøre Mortensrud til et sted med bedre levekår og et godt oppvekstmiljø, gjennom en bærekraftig byutvikling. Barn, ungdom og voksne har vært med på innbyggermedvirkning i forslaget til reguleringsplan. Det er mye engasjement og vilje blant de som bor på Mortensrud og mange har allerede sagt sin mening om hva prosjektet bør inneholde. Planene for de tre feltene er svært innholdsrike, og vil skape mange møteplasser for både organiserte og uorganiserte aktiviteter, påpeker Svenneby

Stor utvikling og positivt bidrag

Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand står foran en stor utvikling de nærmeste årene. Mortensrudprosjektet vil bli et positivt bidrag i så måte med bygging av flere viktige formål som gir møteplasser for innbyggere i alle aldre. 
– Prosjektet består av fem prosjekter. Felt 10, 11 og 12, samt et prosjekt for midlertidige idrettsanlegg ogmidlertidig fritidsklubb samt et infrastrukturprosjekt som allerede er igangsatt, sier Svenneby.

Bildet: Oversiktsbilde av Idrettsparken med spilleflater, aktivitetssone og det sentrale gangstrøket. Sett fra nord. Illustrasjon: Grindaker AS / Alt.Arkitektur AS

Felt 10:
Feltet ligger nærmest kjøpesenterne og det er planlagt sykehjem, omsorgsleiligheter, Deichman bibliotek, frivillighetssentral og fritidsklubb. I lokalene blir det også bydelskafe, legekontor, frisør m.m. 
– Plasseringen av funksjonene på felt 10 er ikke tilfeldig. Det ligger tett på kollektive knutepunkter, butikker og apotek på kjøpesentrene med lett tilgjengelighet. Det er etablert et tråkk over nåværende kunstgressmatte, som vil opprettholdes med en passasje gjennom Generasjonstunet og videre opp mot Lofsrudveien, sier Svenneby. Hun kan fortelle at sambruk er vesentlig i Mortensrudprosjektet. 
– I bestillingen skal rom bygges på en slik måte at de kan brukes også av andre grupper. Dermed kan man bygge mer effektivt og utnytte hver kvadratmeter bedre. Det gir også miljømessige fordeler i form av mindre forbruk av materialer og mindre klimagassutslipp. Et eksempel på flerbruk er at aktivitetsrom i biblioteket kan også brukes som trimrom for eldre. Det er få rom som vil stå tomme over tid, understreker hun. 

Bildet: Utforming av Generasjonstunets østside. Aktivitetsrom i biblioteket kan for eksempel også brukes som trimrom for eldre. Illustrasjon: Grindaker AS / Alt.Arkitektur AS

Felt 11:
Oslo kommune jobber for å gjøre Mortensrud til et bedre sted å være, spesielt for barn og unge. På felt 11 på Mortensrudprosjektet skal det bygges skole med flerbrukshall. 
– Her blir det også arealer til kampsport og klubbhus, kulturskole og kultursal. Tanken bak at feltene 10, 11 og 12 bygges ut samtidig, er at arealene kan utnyttes effektivt. Dette kommer tydelig til syne på felt 11, sier Svenneby, som legger til at nye Mortensrud skole får plass til 840 elever (fire paralleller fra 1. - 7. klasse). 
– Kulturskolen får kapasitet for inntil 1.800 elever. Det planlegges gode og funksjonelle læringsarenaer, som både skolen og bydelen kan bruke. Det vil bli høy aktivitet både på dagtid og kveldstid i skoleanlegget. Skolen starter med tre paralleller, og de ekstra klasserommene vil gi rom til kulturskolen og frivilligheten også på dagtid. I tillegg skal det etableres skolegård og skolepark. Her blir det flere lekeapparater, et amfi med plass til 250 personer i tillegg til et uteklasserom med plass til 30 elever. Sist, men ikke minst, skal det etableres en bypark. Flerbrukshallen bygges med tre spilleflater, som til sammen utgjør størrelsen av en håndballbane. Hallen får også egne kampsportarealer, klubbhus til idretten, aktivitetsrom, BUA og garderober til fotballen, sier hun til Byggfakta.

Felt 12:
– Felt 12 er det største feltet i Mortensrudprosjektet. Her planlegges det permanente idrettsanlegg med to fotballbaner som har undervarme - en 7-er og en 11-er. Disse erstatter de to eksisterende banene som finnes i dag. Det skal også etableres en landhockeybane med driftsbygg. Det planlegges også en cricketbane med kunstgress, klubbhus med cafe, aktivitetssone for uorganisert aktivitet som skating og «løkkefotball», sier Svenneby, som kan fortelle at en friidrettshall for trening ligger også i planene.

Bildet: : Det sentrale gangstrøket ved Cricketplassen. Klubbhus rett frem ligger over friidrettshall. Cricketbane til høyre, opptrapping mot landhockeybane til venstre. Illustrasjon: Grindaker AS / Alt.Arkitektur AS

Midlertidige anlegg

Frem til alle permanente bygg og anlegg i Mortensrudprosjektet er ferdig utbygd, blir det etablert midlertidige anlegg for å holde tilbud og aktiviteter ved like. Kunstgressbanen flyttes lenger sørover med både dekke og lysanlegg. Klemetsrud IL får midlertidig klubbhus med garderober. Det blir også satt opp en midlertidig fritidsklubb som skal erstatte dagens. Fritidsklubben og klubbhuset bli begge satt opp lengre sør på feltet, i umiddelbar nærhet til den midlertidige kunstgressbanen. Parkeringsplassen som ligger der blir også flyttet lengre sør.

Felles infrastruktur

Det vil bli satt opp byggegjerder langs deler av Lofsrudveien, og prosjektet "felles infrastruktur" vil deretter gå tidsmessig parallelt med de andre prosjektene. Prosjektet skal grave langs hele Lofsrudveien for å legge om vann- og avløp og høyspentledninger. Det vil også bli lagt nye fjernvarmerør i bakken. Dette arbeidet vil pågå frem mot sommeren 2022. Lofsrudveien vil deretter bli opparbeidet med bredere vei med gang- og sykkelfelt på den ene siden og fortau på den andre siden. Arbeidet vil pågå fra 2022 til 2024. Felles infrastrukturprosjektet vil også sørge for felles atkomstareal ved skole og sykehjem fra Lofsrudveien og felles overvannshåndtering. Det er også planlagt for nye parkområder og gangveier med god belysning gjennom området og oppgradering av Lofsrudveien med fortau og sykkelvei.

Bildet: Sansehage og vannspeil ved sykehjemmets fasade mot sør. Illustrasjon: Grindaker AS / Alt.Arkitektur AS

Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler hovedinnholdet i planforslaget, men har en del forbehold til utformingen, detaljeringen og sikringen av kvaliteter i forslaget. PBE har laget et alternativ for utformingen av den nordre delen av planområdet.

Høringsfristen er satt til 7. februar 2022.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave